Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15)

1. Giới thiệu, vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15) là đơn vị trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh An Giang được thành lập từ năm 1995, sau đó sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Khiếu tố lại thành Phòng Tổ chức cán bộ và Khiếu tố VKSND tỉnh. Đến năm 2007, Phòng Tổ chức cán bộ được tách ra. Ngày 30/10/2014 Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang quyết định thành lập tổ Thanh tra trực thuộc Phòng Tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế thanh tra, kiểm tra của ngành. Đến ngày 01/4/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Quyết định thành lập, tách Thanh tra thành một đơn vị tương đương cấp phòng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang về công tác tổ chức cán bộ trong ngành Kiểm sát An Giang với chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

– Tham mưu giúp việc cho Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác cán bộ của VKSND tỉnh;

– Căn cứ Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ về công tác tổ chức cán bộ để xây dựng chương trình công tác và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh An Giang thực hiện tốt các quy định về công tác tổ chức, cán bộ;

– Tham mưu về bố trí, sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc; tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, sử dụng công chức theo Quy chế tuyển dụng VKSND; tham mưu Lãnh đạo Viện ký hợp đồng lao động với người lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý; đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, Kế toán trưởng, Phụ trách Kế toán của Viện Kiểm sát hai cấp;

– Giúp việc cho Ủy ban Kiểm sát trong công tác tuyển chọn, giới thiệu cán bộ tham gia kỳ thi bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cách chức Kiểm sát viên; bổ nhiệm Kiểm tra viên;

– Tham mưu trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, công chức; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành Kiểm sát An Giang theo quy định;

– Phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ công chức phục vụ cho công tác tổ chức cán bộ; hàng năm tổ chức đánh giá, xếp loại công chức, người lao động; bổ sung lý lịch, kê khai tài sản theo quy định;

– Phối hợp với Thanh tra tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền;

– Thực hiện các chính sách, chế độ về nâng lương, thâm niên nghề, bảo hiểm xã hội, hưu trí, thai sản, ốm đau… bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức và người lao động theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo VKSND tỉnh An Giang phân công.

Các danh hiệu thi đua: Từ khi thành lập đến nay hàng năm Phòng Tổ chức cán bộ đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

2. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 15 trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, số 105B Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại liên hệ: 0296.3852221 (máy lẻ 212)

Tập thể Phòng 15

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print