Viện kiểm sát nhân dân TP. Long Xuyên tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2021)

Thực hiện Công văn số 1293/VKS-PBGDPL ngày 15/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và Công văn số 05/HĐPH ngày 01/11/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Long Xuyên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.

Với khẩu hiệu “Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là trách nhiệm và quyền hạn của mỗi công dân Việt Nam”, ngày 08/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên đã tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật năm 2021 đến công chức và người lao động của đơn vị.

(Quang cảnh buổi sinh hoạt) 

Với chủ đề Ngày pháp luật năm 2021 được ngành Kiểm sát xác định là “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, hội nghị đã tập trung triển khai các nội dung: xác định việc thực hiện ngày pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, thông qua hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp để Kiểm sát viên tuyên truyền phổ biến pháp luật đến quần chúng nhân dân; giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ trong công chức của đơn vị. Tại hội nghị cũng triển khai, quán triệt Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Hội nghị đã tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 265/KH-VKS ngày 26 tháng 02 năm 2021 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 của đơn vị. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: Phòng, chống tham nhũng; quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố.

(Quang cảnh buổi sinh hoạt)

Việc triển khai ngày pháp luật, đã giúp công chức và người lao động của đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác xây dựng và phổ biến pháp luật, từ đó phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để áp dụng trong công việc và cuộc sống.


 

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung, Ảnh: Duy Thảo
Nguồn tin: VKSND TP Long Xuyên (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print