Ngành Kiểm sát An Giang làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Để thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục đích tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Viện trưởng và Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện Kiểm sát hai cấp đối với công tác PCTNTC. Tạo ra sự chuyển biến cả về nhận thức, hành động và nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị và trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, quan trọng cần phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

VKSND tỉnh triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng

Chi bộ khối Hình sự sinh hoạt chuyên đề “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” 

Công tác PCTNTC phải được triển khai thực hiện đồng bộ, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTNTC đến năm 2030, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTNTC gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, đặc biệt ở những địa phương, đơn vị có dư luận xã hội phản ánh tham nhũng, tiêu cực, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; bảo đảm xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định; tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế qua công tác đánh giá PCTNTC cấp tỉnh hằng năm.

Hai cấp Kiểm sát tỉnh An Giang xác định công tác PCTNTC là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; gắn phòng chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên; đảm bảo việc tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Xác định trách nhiệm của Đảng ủy, Chi ủy và trước hết là người đứng đầu của hai cấp Kiểm sát phải chủ động trong công tác PCTNTC, thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTNTC gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiêu cực, trong đó xác định phòng ngừa là chính. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra kịp thời phát hiện vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh những người có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết công việc; bao che, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị vềTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với người phát hiện, tố giác, người đu tranh chng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Tăng cường phối hợp với cơ quan Đảng, cơ quan Tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý hành vi tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng; bảo đảm xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ảnh tố cáo về tham nhũng trong nội bộ đơn vị; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời và bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng theo quy định.

Về những nội dung cần triển khai thực hiện, hai cấp Kiểm sát tỉnh cần tập trung chú ý:

Một là, xây dựng Đảng, xây dựng Ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị; các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… tạo sự chuyển biết rõ nét về nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp; xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý, công chức có năng lực, kỷ cương, liêm chính, đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030

Thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị; xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với các Ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng. Chỉ đạo và đôn đốc thực hiện nghiêm túc các kết luận sau kiểm toán, thanh tra, kiểm tra; thu hồi tài sản và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với người vi phạm. Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra trên các lĩnh vực; công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng ở lĩnh vực quản lý.

Hai là, thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin tội phạm của Cơ quan điều tra; chủ động yêu cầu Cơ quan điều tra cung cấp ngay tài liệu, chứng cứ ban đầu, khẩn trương nghiên cứu hồ sơ, tài liệu để đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh, tăng cường hoạt động trực tiếp lấy lời khai, tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật để làm rõ dấu hiệu tội phạm và khi xác định có dấu hiệu tội phạm thì yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố ngay vụ án, khởi tố bị can và chủ động áp dụng biện pháp ngăn chặn, không để đối tượng bỏ trốn, bảo đảm mọi hành vi phạm tội tham nhũng phải được xử lý nghiêm minh để chống bỏ lọt tội phạm. Việc phê chuẩn các thủ tục tố tụng, áp dụng hoặc hủy bỏ các quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn của Cơ quan điều tra phải có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự.

Kiểm sát viên phát biểu tại phiên tòa xét xử tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án. Kiểm sát viên chủ động bám sát hoạt động điều tra, tăng cường phối hợp Điều tra viên hỏi cung đối với các bị can để kiểm tra, xem xét đánh giá khách quan, toàn diện chứng cứ buộc tội, gỡ tội, những kiến nghị đề xuất, khiếu nại phát sinh trong quá trình tố tụng, đảm bảo rõ đến đâu, xử lý đến đó, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, hạn chế thấp nhất việc Tòa án tuyên khác tội danh, khung hình phạt Viện Kiểm sát truy tố, không để Tòa tuyên bị cáo không phạm tội. Đồng thời, yêu cầu Cơ quan điều tra kịp thời xem xét áp dụng biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội tham nhũng, chức vụ ngay ở giai đoạn điều tra nhằm chống tẩu tán tài sản, bảo đảm việc thu hồi tài sản, nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ. Phối hợp chặt chẽ với Toà án nhân dân để làm tốt kế hoạch xét xử và chuẩn bị công tác xét xử đối với các vụ án tham nhũng, phấn đấu bảo đảm xét xử kịp thời các vụ án tham nhũng đã truy tố; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, đảm bảo xét xử nghiêm minh, có tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm. Hạn chế thấp nhất trường hợp phải thay đổi, rút quyết định truy tố hoặc Tòa xử khác tội danh Viện Kiểm sát truy tố, đặc biệt không để xảy trường hợp Tòa tuyên không phạm tội. Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp Tòa cho hưởng án treo trong các vụ án tham nhũng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với việc thực hiện các hoạt động tư pháp, các cơ quan tư pháp và cán bộ thuộc cơ quan tư pháp để nhanh chóng phát hiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Ba là, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tổ chức cán bộ

Tăng cường công tác cải cách hành chính; thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, như: Quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; đào tạo và điều động luân chuyển cán bộ; giải quyết kịp thời, minh bạch, đúng quy định chế độ chính sách, chế độ tiền lương và phụ cấp khác theo quy định. Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên có đầy đủ các phẩm chất “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ để bảo đảm ngăn ngừa, phòng chống suy thoái, trì trệ, tiêu cực và bảo vệ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Trong thực thi nhiệm vụ, phải luôn có tinh thần thượng tôn pháp luật, có ý thức giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành; dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có tinh thần vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và cấp trên giao.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện

Quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ phải gắn trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên với trách nhiệm của đảng viên và thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của Ngành; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là trong nội bộ đơn vị; kịp thời nắm, xử lý thông tin về cán bộ vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, của Ngành đảm bảo giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn Ngành.

Điều động luân chuyển cán bộ quản lý

Bốn là, công tác thanh tra, kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, liên tục

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra; kịp thời thanh tra, kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm các Quy chế về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; nâng cao chất lượng và tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành, việc chấp hành kỷ luật nghiệp vụ, công vụ và trật tự nội vụ theo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2024.

Tăng cường phối hợp với cơ quan Đảng, cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý hành vi tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về các hành vi có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, chức vụ của Cơ quan điều tra, thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai hòm thư điện tử tiếp nhận thông tin về hành vi, vụ việc tham nhũng để tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời các thông tin phản ánh, tố cáo về hành vi, vụ việc tham nhũng nếu có phát sinh theo trách nhiệm, thẩm quyền. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo về tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời với việc kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định.

Tăng cường công tác tiếp công dân, kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Năm là, việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật

Quản lý chặt chẽ nguồn ngân sách được cấp và triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm quản lý tài sản công tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí và điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Việc sử dụng kinh phí, tài sản công đúng quy định, bảo đảm phục vụ công tác nghiệp vụ kiểm sát; điều chỉnh tỷ lệ chi thu nhập tăng thêm hợp lý./.

Huỳnh Trần

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print