Hội nghị quán triệt Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XIII), Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm

Giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng  đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW (khóa XIII) ngày 25/10/2021, quy định 19 điều đảng viên không được làm.

Ngày 29/12/2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về 19 Điều đảng viên không được làm đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Dự và chủ trì buổi sinh hoạt triển khai có đồng chí Nguyễn Kiến Thịnh – Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng cùng các Đảng viên Chi bộ.

(Đồng chí Phó Bí thư triển khai Quy định số 37-QĐ/TW )

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Tuyền Trinh – Phó Bí thư Chi bộ quán triệt Quy định số 37-QĐ/TWngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương, chú trọng sinh hoạt sâu 02 Điều được quy định mới, cụ thể:

  Điều 3: Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không thực hiện trách nhiệm nêu gương, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng;

  Điều 13: Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

(Quang cảnh hội nghị)

Quy định số 37-QĐ/TW được ban hành đã góp phần ngăn ngừa và khắc phục quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đồng thời, Quy định 37-QĐ/TW được coi là lá chắn thép, ngăn chặn những vi phạm của đảng viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống đời thường, đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, nguy cơ lớn nhất để cho kẻ xấu, bọn phản động và các thế lực thù địch lợi dụng, gây ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm mất thanh danh, uy tín của Đảng, làm mất ý thức Đảng, ý chí chiến đấu và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

Tại buổi sinh hoạt, Đồng chí Bí Thư Chi bộ yêu cầu:

Mỗi Đảng viên phải luôn gương mẫu, chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tuân thủ các nguyên tắc sinh hoạt Đảng và chấp hành nghiêm những quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm để nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới, xứng đáng là người chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Đổi mới tư duy, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên. Quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đảng viên phải gắn trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên với trách nhiệm của đảng viên và thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Qua hội nghị, các đảng viên đã nhận thức sâu sắc các quy định của Đảng, Điều quan trọng là bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng tự tu dưỡng, trao dồi đạo đức cách mạng, nâng cao, bản lĩnh, trách nhiệm của người cán bộ kiểm sát trong công cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm; rèn luyện phẩm chất của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác: “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ lẽ phải, để không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm; Trong thực thi nhiệm vụ, phải luôn có tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành; dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có tinh thần vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và cấp trên giao, xứng đáng với niềm tin yêu, sự quý trọng của nhân dân đối với người cán bộ Kiểm sát.

Tác giả: Tuyền Trinh

Nguồn tin: Viện KSND TX Tân Châu (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print