Chợ Mới: Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và họp mặt gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 04/10/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong huyện thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để đánh giá kết quả thực hiện, trong ngày 20/5/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị sơ kết và họp mặt gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được trực tuyến từ huyện đến điểm cầu của 18 xã, thị trấn. Tại điểm cầu của huyện, có bà Thái Thúy Xuân – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, đại diện lãnh đạo cấp tỉnh về dự hội nghị; cấp huyện có Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Bí thư chi đảng bộ, Trưởng các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện.

(Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu của huyện)

Kế thừa những kết quả đạt được trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, với quyết tâm chính trị cao; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự học, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chuyên đề năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thúc đẩy mạnh mẽ tổ chức, cá nhân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu, phát huy tốt tinh thần vượt khó, chủ động, linh hoạt, vừa đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nhất là nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân tiêu biểu được gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện, cách làm hay; đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có cách làm hiệu quả, sáng tạo, mô hình mới trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh trong thời gian qua, có tập thể chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới.

(Bà Hà Minh Trang – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong thời gian tới Trong đó, phát huy kết quả đã đạt được trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và sau 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng đổi mới phong cách, tác phong công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân.

Tác giả: Duy Tín

Nguồn tin: Viện KSND huyện Chợ Mới (D)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print