Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Nghị Quyết Chi bộ về những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch sinh hoạt tài liệu, chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số 01 ngày 01/3/2021 của Chi bộ Viện kiểm sát. 

Chiều ngày 25/10/2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đến toàn thể các đồng chí Cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ. Dự và chủ trì buổi sinh hoạt có Đồng chí Nguyễn Kiến Thịnh – Thị ủy Viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng cùng các Đảng viên Chi bộ. 

(Đồng chí Nguyễn Kiến Thịnh – Bí thư chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt)

Căn cứ tài liệu hội nghị báo cáo viên, định hướng tuyên truyền tháng 10 của Ban tuyên giáo Thị ủy Tân Châu, Đồng chí Nguyễn Trần Tuyền Trinh, tóm lược thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thể hiện:

Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế – xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Về một số vấn đề kinh tế – xã hội : Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, nghiên cứu, thảo luận các báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024; cũng như việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Trung ương nhận định, năm 2021 – năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng – bên cạnh thuận lợi, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục có một số chuyển biến tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại một số địa phương: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác… Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Trung ương cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đối chiếu, phân tích khả năng hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2021.

Về kết quả phòng, chống dịch Covid – 19 : Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, dịch COVID-19 với biến chủng Delta lây lan nhanh và nguy hiểm hơn, diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đã ảnh hưởng lớn, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta. Tuy nhiên, với sự vào cuộc chủ động, tích cực của toàn hệ thống chính trị, đã góp phần quan trọng khống chế kịp thời những vấn đề mới phát sinh do tác động bất lợi của dịch COVID-19 gây ra. Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thực tiễn, Trung ương xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương.
 

(Toàn cảnh buổi sinh hoạt)

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Ban Chấp hành Trung ương thống nhất xác định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Trung ương xác định được nhiều kết quả bước đầu rất quan trọng, có bước đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhận diện đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đoàn kết, thống nhất trong Đảng được tăng cường; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của Nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, có mặt, có lúc, có bộ phận còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Trên cơ sở đánh giá tình hình, nguyên nhân, Trung ương đã xác định các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, biện pháp phù hợp với từng nội dung, vấn đề; đề ra giải pháp có tính đột phá, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương cũng xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy định mới về những điều đảng viên không được làm. bảo đảm đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, để góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của Cán bộ, Đảng viên theo hướng tích cực, đúng đắn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới.

Kết thúc buổi sinh hoạt, Đồng chí Nguyễn Kiến Thịnh – Bí thư Chi bộ yêu cầu mỗi Đảng viên luôn gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chính sách địa phương, phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tài liệu để nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu tốt cho lãnh đạo, hoàn thành nhiệm vụ được phân công với chất lượng, hiệu quả cao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước, tổ chức và cá nhân công dân tạo sự tin yêu của lãnh đạo Ngành và Cấp ủy địa phương; chấp hành nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức Ngành kiểm sát, rèn luyện đạo đức, tác phong chuẩn mực trong thực thi công vụ và ứng xử, tiếp xúc với quần chúng nhân dân; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; tích cực tham gia đóng góp, xây dựng Nghị quyết hàng năm của Chi bộ, các biệp pháp, giải pháp hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm đơn vị.

Qua buổi sinh hoạt, giúp các Cán bộ, Kiểm sát viên, Đảng viên cập nhật kịp thời tình hình đất nước, những chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, nội dung cơ bản Nghị quyết, từ đó xây dựng chương trình hành động cho bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện, trao dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ, cùng tập thể Chi bộ đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2021 và những năm tiếp theo.


 

Tác giả bài viết: Thùy Linh

Nguồn tin: VKSND TX Tân Châu (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print