Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng “chi bộ bốn tốt”

Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/HU ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2025, chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới ban hành Kế hoạch số 42-KH/CB ngày 31/5/2023, phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2025, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ cơ quan. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của phong trào thi đua, như thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 18/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 23/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Để việc phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2025 đi vào thực tiễn, có chiều sâu, chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức thực hiện nhiều nội dung, giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 02-HD/BTCHU ngày 28/12/2018 của Ban Tổ chức Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ngày 08/6/2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5/2023, kết hợp sinh hoạt Chuyên đề quý II/2023 với nội dung “Học Bác dám nghĩ, dám nói”. Buổi sinh hoạt do đồng chí Nguyễn Kiều Thy – Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng, chủ trì, cùng với sự tham dự của tất cả đảng viên của chi bộ cơ quan. Nghi thức và nội dung sinh hoạt được thực hiện theo Hướng dẫn, tập trung quán triệt, triển khai các văn bản, chỉ đạo của Đảng; thông tin công tác tư tưởng; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ cơ quan; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị… theo đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2025

Việc sinh hoạt Chuyên đề cũng được tổ chức thực hiện theo đúng quy định và Quy chế làm việc của chi bộ, xác định đây là công tác quan trọng, thường xuyên của chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên. Thông qua nội dung “Học Bác dám nghĩ, dám nói”, là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, soi xét bản thân trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kết hợp giữa lý luận với thực tiễn; tư tưởng với hành động; nói đi đôi với làm. Từ đó, học tập, thấm nhuần những tư tưởng, đạo đức của Bác.

Đáng chú ý, tại buổi sinh hoạt, nhiều đảng viên tham gia phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn xây dựng, cầu thị tiếp thu, giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, phát huy ưu điểm; khắc phục hạn chế, khuyết điểm, góp phần xây dựng chi bộ cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới, chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ, cùng với Ngành, Cấp ủy địa phương thực hiện thắng lợi phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2025.

 

Văn Xuyên

Viện KSND huyện Chợ Mới (D)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print