Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý I năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 02-KH/CB ngày 06/02/2023 của Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân châu, về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh năm 2023. Chiều ngày 27/3/2023, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và sinh hoạt chuyên đề quý I với nội dung: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh về văn hoá, con người”.

 

(Quang cảnh buổi sinh hoạt)

Căn cứ vào tài liệu sinh hoạt của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang về chuyên đề học tập năm 2023 : “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ đã chọn nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh về văn hoá con người làm nội dung sinh hoạt chuyên đề trong quý I. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên được nghe sinh hoạt về 2 vấn đề chính là văn hoá, con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng nhau thảo luận nghiên cứu sâu hơn về vấn đề văn hoá, những ý nghĩa, và nhiệm vụ của văn hoá trong quá trình xây dựng đất nước giàu mạnh. Trong cách nhìn bao quát của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, Người đặc biệt coi trọng việc xây dựng con người Việt Nam dựa trên nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc của mỗi dân tộc. Vì vậy không thể tách rời việc xây dựng nền văn hóa với việc hình thành những con người mang bản chất, đặc thù riêng của mỗi dân tộc trong tổng thể của nền văn hóa Việt Nam. Vấn đề xây dựng “Con người mới” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong các hội nghị toàn quốc, là một yếu tố cốt lõi để đi đến sự thành công của Chủ nghĩa xã hội. Người đặt ra các tiêu chuẩn về “Con người mới” trước  hết, là con người có lý tưởng sống cao đẹp, sống vì mọi người và có tinh thần đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng con người và xã hội loài người, đó là con người “hồng thắm”; thứ hai, là con người có đạo đức trung thực, thẳng thắn, liêm khiết, khiêm tốn, dũng cảm, đó là con người “có đức”. Để những con người “hồng thắm” và “có đức” này mang lại lợi ích cho mình và cho xã hội thì cần phải có sự hiểu biết, năng lực chuyên môn và thể hiện ở hành động, hiệu quả trong lao động cần cù sáng tạo, đó là con người “chuyên sâu” và “có tài”. Theo Người, “hồng thắm” và “chuyên sâu”, “có đức” và “có tài” phải được kết hợp chặt chẽ với nhau, quan hệ mật thiết với nhau. Người chỉ rõ: “Có tài phải có đức, có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nhà nước. Có đức không có tài, không giúp ích gì được ai”.

(Đảng viên sinh hoạt chuyên đề)

Trước khi kết thúc buổi sinh hoạt, Đồng chí Nguyễn Kiến Thịnh, Bí thư Chi bộ kết luận, nêu ra các nội dung Đảng viên cần quan tâm thực hiện như: Chi ủy tiếp tục thực hiện tốt vai trò nêu gương trong lãnh đạo, điều hành; mỗi đảng viên cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa, yêu quê hương, đất nước, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, có tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, có nhiều công trình, sản phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và vì lợi ích của xã hội, cộng đồng.

(Các Đảng viên thảo luận)

 Qua nội dung sinh hoạt các đảng viên đã thấm nhuần hơn tư tưởng, lời day của Bác về văn hóa, con người. Từ đó rút ra những bài học cho bản thân trong việc xây dựng văn hóa, “con người mới” giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, lối sống văn hóa, có khát vọng, bản lĩnh, có trí tuệ, có sức khoẻ, năng động, sáng tạo, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong ứng dụng khoa học – công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp, có tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử – văn hoá truyền thống của dân tộc, quê hương.

 

Tác giả: Bảo Tuyền

Nguồn tin: Viện KSND TX Tân Châu (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print