Cụm thi đua số 2 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang ký kết giao ước thi đua

Căn cứ Hướng dẫn số 15/HD-VKSTC ngày 12/01/2022 của VKSND tối cao về công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Sáng ngày 22/02/2022, tại Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân châu, Cụm thi đua số 2 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2022. Tham dự buổi lễ, có Tập thể Lãnh đạo, kiểm sát viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Tân châu, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn, Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc.

(Quang cảnh lễ ký kết giao ước thi đua)

Quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Ngành, theo đó các đơn vị thành viên thống nhất phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”,  tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và tại Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của VKSND tối cao; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022; Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của từng đơn vị thành viên Cụm thi đua số 02.

(Bà Trương Thị Thanh Thúy – Viện trưởng VKSND huyện Tri Tôn – Cụm phó
Cụm thi đua số 02
thông qua nội dung Quy chế thi đua Cụm năm 2022)

Tại buổi lễ, các đơn vị thành viên đã thảo luận và thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy chế thi đua của cụm số 02 để phù hợp với các tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua thực hiện theo Quyết định số 424/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân và tình hình thực tế của các đơn vị thành viên trong Cụm.

Qua 01 buổi làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Cụm thi đua số 02 đã hoàn thành các phần việc đã đề ra, với nội dung trọng tâm là thảo luận, định hướng những nội dung, phương pháp nhằm thực hiện tốt Quy chế tổ chức, bình xét thi đua của Cụm số 02; xác định các tiêu chí cụ thể; tổ chức phong trào thi đua thật sự sôi nổi, hiệu quả, thiết thực để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành; giao ước và cam kết phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua đã đăng ký với Hội đồng thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

(Ông Nguyễn Kiến Thịnh – Viện trưởng Viện KSND thị xã Tân Châu – Cụm Trưởng Cụm thi đua số 02 thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2022)

Với tinh thần quyết tâm cùng thực hiện thắng lợi những nội dung giao ước thi đua đã ký kết, các thành viên trong cụm sẽ căn cứ vào đặc điểm, tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, xây dựng nội dung, tiêu chí, chủ đề hành động cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện. Các đơn vị đã thống nhất và ký kết giao ước đăng ký và phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua năm 2022 cụ thể: 03 đơn vị đăng ký phất đấu đạt danh hiệu danh hiệu thi đua Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân, 02 đơn vị đăng ký và phấn đấu đạt danh hiệu thi đua “Tập thể Lao động xuất sắc”.

(Ký kết giao ước thi đua)

Năm 2022 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà. Việc đề xuất, phát động, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua ở mỗi đơn vị thành viên Cụm thi đua số 2 không chỉ góp phần chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, mà còn là hoạt động gắn với chào mừng kỉ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang mà còn thể hiện sự tiếp nối, phát huy, duy trì những truyền thống tốt đẹp và những thành tích mà ngành kiểm sát An Giang nói chung, của Cụm thi đua số 2 nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Qua phong trào thi đua, các thành viên cụm có thể học tập, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay để áp dụng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của mỗi đơn vị. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặtt chẽ giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 2.

Một số hình ảnh thảo luận tại Lễ ký kết giao ước thi đua
Cụm thi đua số 02 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

(Ông Trần Hữu Tài – Viện trưởng Viện KSND thành phố Châu Đốc
phát biểu thảo luận)

(Ông Huỳnh Văn Vĩ – Viện trưởng Viện KSND huyện Tịnh Biên
phát biểu thảo luận)

 

Tác giả: Bảo Tuyền

Nguồn tin: Viện KSND thị xã Tân Châu (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print