Chi bộ khối Văn Phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 22/02/2021 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; Kế hoạch số 09-KH/CB ngày 21/5/2021 của Chi bộ khối Văn phòng, về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 01/10/2021, Chi bộ khối Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” đến toàn thể đảng viên Chi bộ.

(Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề)

Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là tinh hoa của dân tộc và là nền tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm là yêu cầu, nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay.

Như chúng ta đã biết, lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc thiết lập kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm. Người luôn gương mẫu thực hiện, từ sinh hoạt hàng ngày đến việc chấp hành điều lệ, nghị quyết bởi “một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vì vậy, suốt cuộc đời Bác luôn lấy mình làm gương thực hiện những điều mình yêu cầu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện. Người hiểu rõ rằng, “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Lãnh đạo nói đi đôi với làm, chắc chắn ở dưới không thể có sự tùy tiện, vô tổ chức. Theo Bác sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên. Uy tín chung của Đảng và của mỗi đảng viên bắt nguồn từ sự gương mẫu, tự giác tuân thủ kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của các tổ chức, đoàn thể nhân dân mà đảng viên tham gia.

 Do đó đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; gắn với việc thực hiện năm đức tính của người cán bộ Kiểm sát như lời Bác Hồ đã dạy “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Do vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cán bộ, đảng viên xác định là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần, trách nhiệm; gắn chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

(Đồng chí Huỳnh Văn Tám, Phó Chánh Thanh tra trình bày tóm tắt chuyên đề)

Từng cá nhân là đảng viên trong khối Văn phòng tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn trau dồi nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, tham mưu tốt cho lãnh đạo, hoàn thành nhiệm vụ được phân công với chất lượng, hiệu quả cao, bảo vệ tốt quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước, tổ chức và cá nhân công dân; luôn gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức; trách nhiệm nêu gương, chấp hành các quy định đảng viên không được làm; Quy chế nghiệp vụ, quy định của Ngành trong các khâu công tác kiểm sát; rèn luyện đạo đức, tác phong chuẩn mực; tích cực tham gia đóng góp, xây dựng Nghị quyết hàng năm của Chi bộ cũng như Chương trình công tác của từng đơn vị.

Với tinh thần đó, đảng viên Chi bộ khối Văn phòng đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm; nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, về đạo đức cách mạng, về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trong công tác, cán bộ, công chức đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động nghiên cứu, học tập, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

Thông qua chuyên đề, các đảng viên trẻ cũng nêu lên nhận thức, bài học của bản thân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, đồng thời xây dựng cho mình các chuẩn mực, lối sống làm việc của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác… Cần quán triệt sâu sắc chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di Chúc: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt 

 

 

Tác giả bài viết: Kiều Tiên, Ảnh: Nguyễn Mạnh

Nguồn tin: Thanh tra – Khiếu tố (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print