Chi bộ khối Hình sự tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022, về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên”

Thực hiện Kế hoạch số 05KH/ĐU ngày 28/5/2022 của Chi bộ Khối Hình sự, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáng ngày 14/11/2022, Chi bộ Khối Hình sự tiếp tục triển khai sinh hoạt Chuyên đề 4 với nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đến toàn thể đảng viên tại buổi họp lệ của Chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên Chi bộ đã được Tổ thuyết trình giới thiệu những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đảng, trách nhiệm nêu gương của người cán bộ đảng viên trước quần chúng. Với phương châm Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền; trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến; muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước; đảng viên đi trước, làng nước theo sau…”,  thể hiện qua từng vấn đề:

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người Đảng viên cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động. Theo Người, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là “Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”.

Tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều đó không thể tự nhiên mà có, mà phải do chính người cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện hằng ngày. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Người đảng viên – dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp – ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng… Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của mình, tức là làm đầu tàu trong mọi công việc, thì công việc dù khó làm mấy cũng làm nên, kế hoạch to mấy cũng hoàn thành tốt.

Cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu bởi họ là những người nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, mà còn phải là tấm gương để nhân dân noi theo làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu. Bác chính là tấm gương sáng về sự tiên phong, gương mẫu, cả trong mọi suy nghĩ, hành động, lời nói và việc làm từ nhỏ đến lớn, qua đó kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với Đảng ta, trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên luôn được quán triệt, ghi nhận qua nhiều kỳ Đại hội. Đặc biệt, tại Ðại hội XIII của Ðảng đã tiếp tục khẳng định: “Thực hiện nghiêm các quy định của Ðảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Ðảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan toả, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Ðảng trước Nhân dân; trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ”.

(Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề)

2. Những vấn đề cán bộ, đảng viên cần làm để phát huy tính tiên phong, gương mẫu

Mỗi cán bộ, đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, tiên phong đi đầu, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”… thể hiện qua những nội dung:

Tiên phong, gương mẫu kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc: cán bộ, đảng viên phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của Nhân dân. Đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Tiên phong, gương mẫu nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng: cán bộ đảng viên cần gương mẫu nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng theo quy định. Có ý thức xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết của Đảng.

Tiên phong, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng: chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao tự phê bình và phê bình, không bao che, che giấu khuyết điểm. Từng cán bộ, đảng viên của Đảng phải luôn tự soi mình để tự sửa chữa cho chính mình; kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiên phong, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ được giao: cán bộ, đảng viên cần tích cực, chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tiếp thu và làm chủ tri thức khoa học công nghệ hiện đại, tiên tiến; không ngừng cập nhật, nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực nghiên cứu, tham mưu đánh giá tình hình… xây dựng kế hoạch học tập thường xuyên nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn.

Tiên phong, gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong: Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh, không tham nhũng; đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Đẩy mạnh nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; gương mẫu trong xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công vụ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tiên phong, gương mẫu giữa nói và làm, chấp hành sự phân công của tổ chức Đảng, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị: Cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, điều động của tổ chức Đảng, Nhà nước, của cấp trên; gương mẫu xây dựng đoàn kết nội bộ; công tâm, khách quan với cán bộ dưới quyền; hợp tác và giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiên phong, gương mẫu trong quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân: Cán bộ, đảng viên phải luôn nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng và thực hành đạo đức công vụ với thái độ khách quan, công tâm. Tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiên quyết đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

Tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát: Chi bộ và các tổ chức chính trị – xã hội cần thực hiện nghiêm túc, thường xuyên việc kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với cán bộ, đảng viên, trong việc nêu gương; tu dưỡng; rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; trong quan hệ với đồng nghiệp, nhân dân và phòng, chống, tham nhũng, lãng phí… kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế, đề ra phương hướng; chú trọng việc động viên, khen thưởng đối với các cá nhân có kết quả cao trong tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu.

Với những nội dung đã nêu trên, có thể nói việc thực hiện chuyên đề về trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên trong tình hình niện nay là rất cần thiết. Để phát huy những kết quả đạt được, xây dựng Ngành kiểm sát ngày càng trong sạch, vững mạnh, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cầnnêu gương về đạo đức cách mạng, phải thực sự gương mẫu, là “mực thước” để quần chúng nhân dân noi theo. Cán bộ, đảng viên phải giữ vững đạo đức cách mạng: trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; khắc phục tình trạng suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chưa thật sự gương mẫu…Đồng thời, mỗicán bộ, đảng viên phải thật sự dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Có như thế, mỗi cán bộ, đảng viên mới thể hiện đượcbản lĩnh, luôn trách nhiệm với công việc; “mở đường” ở những lĩnh vực mới, khó và sẵn sàng tìm giải pháp tạo đột phá, vì lợi ích của cơ quan, đơn vị nối riêng và của Nhà nước, Nhân dân nói chung.

Song song đó, cán bộ, đảng viên cần phải gần dân, sát dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đây là nhân tố quyết định góp phần tạo nên sức mạnh của Đảng. Công tác gần dân, sát dân, hiểu dân, được thể hiện bằng những hành động thiết thực, việc làm cụ thể có lợi cho dân, xuất phát từ sự hết lòng quan tâm, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp toàn thể đảng viên chi bộ nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, trước những yêu cầu đổi mới về công tác xây dựng cán bộ, xây dựng Ngành, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Người cán bộ Kiểm sát cần phải có nhận thức cao về việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác, biết trách nhiệm của mình để nâng cao chất lượng công tác, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ công lý, bảo vệ Đảng, Nhà nước và quyền lợi chính đáng của người dân, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển đối với bản thân và của cơ quan, đơn vị; tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo… góp phần xây dựng Ngành kiểm sát An Giang thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin: Chi bộ khối Hình sự

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print