Chi bộ khối Hình sự sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Thực hiện Kế hoạch số 61-CV/BTGĐUK ngày 10/01/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, về việc tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) và chuyên đề năm 2023; Kế hoạch số 119-KH/ĐUVKS ngày 30/11/2022 của Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023; Kế hoạch số 04-KH/CB ngày 27/01/2023 của Chi bộ khối Hình sự, về sinh hoạt Chuyên đề năm 2023. Ngày 12/6/2023, chi bộ khối Hình sự tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã được nghe sinh hoạt về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Thành Năng trình bày chuyên đề

Qua học tập chuyên đề nhận thấy: mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần phát huy cao độ tinh thần yêu nước bằng việc nêu gương thông qua những hành động cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Người đảng viên – dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp – ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng. Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”.

Với tinh thần tự lực, tự cường, mỗi cán bộ, Đảng viên phải tự trang bị, rèn luyện cho mình một tác phong làm việc khoa học, thái độ làm việc cầu thị, hợp tác, tinh thần tự nghiên cứu, độc lập, sáng tạo.

Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi cư trú; tuyên truyền, vận động gia đình, quần chúng nhân dân giữ vững quan điểm về đường lối lãnh đạo của Đảng; pháp luật của Nhà nước. Vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới; khơi dậy và phát huy giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc ta, tinh thần dân tộc, phát huy những phẩm chất của con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Thu Hương
Nguồn tin: Chi bộ khối Hình sự (P)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print