Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn” làm kim chỉ nam trong xây dựng và phát triển

Có thể thấy suốt cuộc đời làm cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc Việt Nam đi đến nhiều bến bờ thành công, Bác để lại nhiều hệ thống tư tưởng, đạo đức mà mỗi thế hệ cán bộ Kiểm sát nói riêng và toàn Nhân dân nói chung phải học tập, làm theo và không ngừng vận dụng vào quá trình công tác, đời sống hàng ngày. Bác luôn chú trọng việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó vấn đề đạo đức cách mạng được đặt lên hàng đầu, phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa phẩm chất và năng lực, giữa đức và tài. Những lời dạy về đạo đức cách mạng của Bác luôn giản dị, nhưng thật sâu sắc, mà ai trong mỗi chúng ta cũng đều nhớ đến và khắc ghi:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì không thành trời.

Thiếu một phương, thì không thành đất.

Thiếu một đức, thì không thành người”

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Kim chỉ nam trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới

Với Bác, Người rất đỗi giản dị nhưng sâu sắc và đầy tính triết lý, nhân văn, Người sống đơn giản nhưng suy nghĩ của Người luôn bao quát, sâu xa, có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng chính trị của nhiều tầng lớp trong xã hội, trong từng giai đoạn thăng trầm của đất nước. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, cùng với công cuộc xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và có nhiều tâm tư đối với công tác tư pháp, chú trọng việc giữ gìn, phát huy đoàn kết, dân chủ trong nội bộ các cơ quan. Chính vì thế, ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 20/LCT công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 1960, đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan Viện Kiểm sát trong bộ máy Nhà nước và từ đó ngày 26/7 hàng năm là Ngày truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân. Ghi đậm hơn sự kiện lịch sử quan trọng ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời dạy về 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn”, lời dạy ấy của Người đã là kim chỉ nam trong mọi hành động của nhiều thế hệ cán bộ Kiểm sát, xem đây là nguyên tắc, phương châm trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát; từng bước được cụ thể hóa vào đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Hoàng Quốc Việt, khi chính vị Viện trưởng đầu tiên đã đặt nền móng xây dựng hệ thống các nguyên tắc, Chỉ thị hoạt động của Ngành trong từng thời kỳ, bám sát lời dạy của Bác Hồ, đưa lời dạy của Bác vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân từng bước trưởng thành về mọi mặt, với nhiều bài học lớn mà đến nay vẫn còn vẹn nguyên những giá trị.

Không nằm ngoài tiến trình phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân, cùng với những yêu cầu cần thiết trong thiết lập hệ thống cơ quan tư pháp đồng bộ, thống nhất trên cả nước, sau khi đất nước thống nhất bằng chiến thắng vĩ đại ngày 30/4/1975, cùng với các địa phương khác ở Miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính quyền cách mạng ở huyện Chợ Mới đã hình thành và đi vào hoạt động để duy trì trật tự trị an xã hội, điều hành sản xuất và đời sống. Ngày 15/3/1976, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền nam Việt Nam đã ra Sắc lệnh số 01-SL/76 về việc thành lập hệ thống Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân ở các tỉnh Miền Nam. Đến tháng 01/1977, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới được thành lập và đi vào hoạt động cho đến nay.

Tập thể Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Ngành và của Đảng

Huyện Chợ Mới là địa phương giàu truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh nhưng Chợ Mới lại là địa phương giải phóng sau cùng của cả nước, điều đó nói lên tính chất gay go, ác liệt mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Chợ Mới phải đối mặt trong công cuộc đấu tranh giải phóng quê hương. Nhưng với sức mạnh truyền thống và ý chí tự cường, Đảng bộ và Nhân dân huyện Chợ Mới đã làm nên những kỳ tích trên mặt trận xây dựng và phát triển kinh tế – văn hóa. Trong đó, xác định lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát phải “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn” là kim chỉ nam trong hoạt động, tập thể Lãnh đạo, công chức Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới luôn nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và Đảng giao. Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành luôn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, bám sát Nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của Huyện ủy, đặc điểm tình hình vi phạm, tội phạm ở địa phương và các chương trình công tác, hướng dẫn chỉ đạo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang để xây dựng kế hoạch công tác hàng năm phù hợp. Thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; kết hợp giữa việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Kế thừa và phát huy những thành tích trong công tác xây dựng Ngành nhiều năm qua, Lãnh đạo Viện chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ công chức, đảng viên tại đơn vị, thường xuyên quán triệt thực hiện các Quy chế, Quy định của Ngành trong công tác, cũng như rèn luyện chuẩn mực đạo đức, từng bước xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ Kiểm sát vừa hồng, vừa chuyên, khẳng định vị thế, hình ảnh ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới hiện nay. Thông qua quán triệt, thực hiện nghiêm Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát, ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, mỗi công chức đều quán triệt, thực hiện tốt những nội dung cụ thể hóa lời dạy của Bác về “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn”, xem đây là kim chỉ nam trong rèn luyện, bồi dưỡng chuẩn mực đạo đức, góp phần cùng với đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ngành và Quốc hội giao.

Chính việc chủ động học tập, rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh của tập thể Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới. Những năm qua, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, với những bước tiến bộ vượt trội và gặt hái được nhiều kết quả đáng tự hào. Nhiều năm, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới phấn đấu kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt trên 95%, giải quyết án trong giai đoạn điều tra đạt trên 90%, truy tố đều đạt 100%; đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội và không có trường hợp Viện Kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội,…; Các công tác kiểm sát về dân sự, hành chính, thi hành án,… đều đạt hiệu quả, chất lượng cao; đã góp phần trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo Viện quan tâm công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, đảm bảo việc thực hiện khách quan, đúng quy định, phát huy được thế mạnh, năng lực của từng cá nhân, nhất là lực lượng công chức trẻ, mới vào Ngành và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua tại đơn vị, gắn việc rèn luyện các phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát của mỗi cá nhân, như tính công minh, chính trực trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tính khách quan, thận trọng, khiêm tốn trong xây dựng phương pháp làm việc, tác phong, thái độ ứng xử, xem đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xem xét hàng năm. Xác định lời dạy của Bác là nền tảng, tập thể cơ quan luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất nội bộ, cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân”; đã hai lần vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng ba” và “Huân chương lao động hạng nhì”.

Học tập và làm theo Bác là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chi bộ, cơ quan, góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Người “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn”

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Lãnh đạo Viện luôn gắn với công tác xây dựng Đảng, quán triệt thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, mang lại nhiều kết quả tích cực. Chi bộ đề ra nhiệm vụ trên tinh thần tiếp thu chỉ đạo của Cấp ủy, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; là hạt nhân lãnh đạo đơn vị thực hiện toàn diện về nhiệm vụ chính trị, trong đó chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương cơ sở trong công tác phòng, chống tội phạm. Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên trong đơn vị giữ vững lập trường chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Chỉ thị số 15­CT/TU ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”; khẩu hiệu hành động của Huyện ủy Chợ Mới “3 không – 3 cần – 3 quyết tâm”; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Chính sự gắn kết ấy, nhiều năm qua, chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”; nhiều lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới khen thưởng “Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU ngày 14/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý các loại tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội” và được đề nghị khen thưởng thành tích 03 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025”; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới được khen thưởng “Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tích cực hưởng ứng phong trào ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, tập thể Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới từng bước đưa phong trào đi vào chiều sâu, phát huy ý nghĩa, hiệu quả qua từng đợt thi đua. góp phần vào sự phát triển chung của Ngành và địa phương.

Thời gian tới, tập thể chi bộ, cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn”, làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, tổ chức của đơn vị; tiếp tục chú trọng nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; góp phần xây dựng ngành Kiểm sát An Giang nói chung và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới nói riêng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, xứng đáng với mười chữ vàng trong lời dạy của Người.

 

Viện KSND huyện Chợ Mới

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print