Thứ năm - 18/07/2019 08:09
VKSND thành phố Long Xuyên quyết tâm thi đua lao động lập thành tích
chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Sau khi kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta kết thúc thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng nhưng miền Nam vẫn còn dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai. Trước tình hình đó, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (năm 1960) đã đề ra hai nhiệm vụ chiến lược: “Ra sức củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đấu tranh thống nhất nước nhà, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ trong cả nước”. Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời (ngày 02/09/1945), cơ quan công tố tiền thân của Viện kiểm sát cũng được thành lập. Ngày 15/7/1960, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa khóa II, kỳ họp thứ Nhất đã thông qua Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 20-LCT công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống bộ máy Nhà nước Xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
 
lx1

Sau chiến thắng lịch sử 30/4/1975, đất nước hoàn toàn thống nhất nên Ngành Kiểm sát được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Ngày 23/4/1976, Bộ Tư pháp ban hành Nghị định số 09/BTP-NĐ thành lập 21 Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh miền Nam trong đó có Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Vào đầu năm 1977, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã được thành lập. Từ đó đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên không ngừng được củng cố, hoàn thiện về tổ chức bộ máy và nỗ lực phấn đấu thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên đã thực hiện nhiều biện pháp đổi mới để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp nên chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế về quản lý, về hoạt động nghiệp vụ và xây dựng quy chế hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” và Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Ngoài việc chủ động trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên luôn tích cực hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua do Ngành và địa phương tổ chức, động viên, khuyến khích cán bộ tham gia ủng hộ các quỹ do địa phương phát động, các hoạt động văn hóa, thể thao. Với những đóng góp tích cực, tập thể và cá nhân Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên đã được khen tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý  như Huân chương Lao động, Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

 
lx2

Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 43 năm thành lập Ngành, trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị bám sát Chỉ thị Công tác của Ngành, Kế hoạch công tác của Viện tỉnh, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch, lộ trình cụ thể tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ tiêu nghiệp vụ của công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trên cơ sở đó đơn vị đã có nhiều phấn đấu, từng bộ phận, cá nhân xây dựng phương hướng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, đề ra nhiều giải pháp thực hiện các chỉ tiêu công tác theo các Nghị quyết số 37, số 63, số 96 của Quốc hội. Đến nay đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đề ra, trong đó có nhiều khâu công tác đã hoàn thành chỉ tiêu của cả năm như: Tỷ lệ giải quyết án hình sự ở Viện kiểm sát đạt 100%  (tổng cộng 87 vụ -114 bị can). Phối hợp chọn 08 vụ án trọng điểm. Thực hiện 09 phiên tòa rút kinh nghiệm (07 vụ án hình sự, 02 vụ án dân sự). Kiểm sát 100% thông báo, bản án và quyết định giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình và kinh doanh thương mại của Tòa án; Tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp dân sự thuộc trường hợp Viện kiểm sát phải tham gia (75 vụ, 04 việc, 112 trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc). Tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 100%. Đã thực hiện kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an thành phố Long Xuyên vào dịp tết Nguyên đán năm 2019, Quý I năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2019 có mời Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên dự theo quy chế phối hợp. Hoàn thành chỉ tiêu kiểm sát án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn tại 07 phường, xã trên địa bàn thành phố (tỷ lệ 53,84%, vượt chỉ tiêu cả năm là 3,84%). Tham gia 100% các vụ cưỡng chế thi hành án dân sự.  Hoàn thành chỉ tiêu xác minh hồ sơ Thi hành án phân loại chưa có điều kiên thi hành, đã xác minh được 100/912 hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án do Chi cục thi hành án dân sự phân loại (đạt 10,96%, vượt chỉ tiêu cả năm là 0,96%). Giải quyết 100% đơn thuộc thẩm quyền. Cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự đạt tỷ lệ 100%. Tham gia viết 19 bài phản ánh tình hình hoạt động của đơn vị gửi đăng tại Trang Thông tin của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Đáng chú ý, đơn vị đã hực hiện tốt công tác tổng hợp vi phạm trong hoạt động tư pháp của các Cơ quan Tòa án, Cơ quan điều tra...để ban hành yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị khắc phục vi phạm: Cụ thể đã ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm (01 hình sự, 01 dân sự); Ban hành 10 kiến nghị (đối với Công an Long Xuyên: 05 kiến nghị trong các lĩnh vực tin báo, điều tra án hình sự và công tác tạm giữ, tạm giam,thi hành án hình sự; 04 kiến nghị đối với Tòa án Long Xuyên về vi phạm trong giải quyết án hình sự, vi phạm trong thụ lý án dân sự không đúng thẩm quyền, trả lại đơn khởi kiện sai, chậm giải quyết án và thực hiện thủ tục tố tụng dân sự không đảm bảo; 01 kiến nghị đối với Chi cục Thi hành án dân sự về phân loại án chưa có điều kiện thi hành không chính xác) và 03 văn bản yêu cầu (02 yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ trong vụ án dân sự) dân sự và 01 yêu cầu Cơ quan Điều tra ra văn bản giải quyết đơn khiếu nại). Các kiến nghị, kháng nghị và yêu cầu đều được tiếp thu thực hiện và khắc phục.

 
lx3

Công tác xây dựng Ngành được triển khai đầy đủ các tiêu chí, Giữ vững kỹ luật công vụ và trật tự nội vụ, đề ra giải pháp để thực hiện tốt các Chỉ tiêu công tác nghiệp vụ theo Chỉ thị Công tác của Ngành, Nghị quyết của Quốc Hội. Nâng chất hoạt động tổ chức Đảng và các đoàn thể, tổ chức Hội nghị tọa đàm học tập chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2019 về “Về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân”; Chú trọng công tác tự đào tạo, truyền đạt kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỹ cương và trách nhiệm”.  

Đạt được những thành quả trên là do Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; Của Thành ủy; Sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Sự phối hợp của các ngành hữu quan và sự nỗ lực, cố gắng trong công tác, học tập của các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên trong 42 năm qua - đó là những nhân tố tạo ra sức mạnh, thuận lợi để Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trưởng thành và phát triển như ngày hôm nay.


 

Tác giả bài viết: Phú Hữu

Nguồn tin: VKSND TP Long Xuyên

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP

Thời gian đăng: 16/06/2020

lượt xem: 4450 | lượt tải:646

60/2020/NĐ-CP

Nghị định số 60/2020/NĐ-CP

Thời gian đăng: 10/06/2020

lượt xem: 3856 | lượt tải:152

Luat cong an nhan dan 2018

Luat cong an nhan dan 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4327 | lượt tải:206

LBVBMNN 2018

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Thời gian đăng: 17/06/2019

lượt xem: 3819 | lượt tải:137

Luat an ninh mang 2018

Luat an ninh mang 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 3981 | lượt tải:175

Thong tu LT 01-2018

Thong tu LT 01-2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2759 | lượt tải:256

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san co

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san cong tap trung trong nganh KSND

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2961 | lượt tải:326

09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va CNTT 2018

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 14/02/2019

lượt xem: 2213 | lượt tải:498

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2117 | lượt tải:196

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi han

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi hanh an dan su, thi hanh an hanh chinh

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2414 | lượt tải:297
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây