Thứ hai - 30/03/2020 09:49
Tổng hợp thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật và trách nhiệm kiểm sát của Viện kiểm sát

Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật (Điều 4 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân).

Để tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, cán bộ, Kiểm sát viên cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần của Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tích cực chủ động nghiên cứu, nắm vững các quy định về công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ở tất cả các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính và thi hành án; nghiên cứu nắm vững các quy định của Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy chế 51) và Quyết định  546/QĐ-VKSTC ngày 03/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, để vận dụng vào nhiệm vụ công tác, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn kịp thời, chính xác là bước rất quan trọng trong khâu công tác này, bởi nếu đơn được tiếp nhận kịp thời, việc phân loại xử lý chính xác sẽ là tiền đề và có tính chất quyết định cho việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng hay không đúng theo quy định. Việc tiếp nhận đơn phải được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế 51. Căn cứ vào nội dung đơn và đối chiếu với các quy định của pháp luật để phân loại đơn gồm: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; Đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết; Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết; Đơn chưa đủ hoặc không đủ điều kiện thụ lý, từ đó xác định chính xác về thẩm quyền, thời hạn giải quyết để chuyển đơn, thụ lý đơn hoặc thông báo chỉ dẫn.

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ của nhiều ngành, nhất là các cơ quan tư pháp; nắm rõ các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, dân sự, hành chính và thi hành án, như sau:

1. Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát:
  -Trong lĩnh vực tố tụng hình sự: Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng Cơ quan điều tra do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết; Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do Viện trưởng Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra xem xét, giải quyết (Quy định tại Điều 475 BLTTHS). Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Phó viện trưởng hoặc Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết (Quy định tại Điều 476 BLTTHS).

-Trong lĩnh vực tố tụng dân sự bao gồm: Khiếu nại các hành vi tố tụng của Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên… do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết (Quy định tại Điều 504 BLTTDS).

-Trong lĩnh vực tố tụng hành chính bao gồm: Khiếu nại các quyết định, hành vi tố tụng của Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên… do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết (Quy định tại Điều 332 Luật tố tụng hành chính).

 - Trong lĩnh vực thi hành án hình sự: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu. Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên có hiệu lực thi hành. (Quy định tại Điều 178 Luật thi hành án hình sự năm 2019).

Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, giáo dục phạm nhân của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân. (Quy định tại Điều 192 Luật thi hành án hình sự năm 2019).

2. Đối với đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết:
Việc phân loại đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết, trước hết cần xác định đối tượng và phạm vi kiểm sát. Theo đó, Viện kiểm sát chỉ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp. Cụ thể như sau:

- Trong lĩnh vực tố tụng hình sự:
Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra (Điều 475 BLTTHS) gồm:
+ Khiếu nại quyết định tố tụng do Phó thủ trưởng cơ quan điều tra ký gồm các khiếu nại như: Khiếu nại Quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố; Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự…

+ Khiếu nại các hành vi tố tụng của Phó thủ trưởng cơ quan điều tra hoặc của Điều tra viên có thể có các khiếu nại như: Khiếu nại việc thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam; Lấy lời khai người làm chứng không đúng quy định; Kê biên tài sản không đúng quy định; Thực nghiệm hiện trường không đúng quy định…

+ Tố cáo các hành vi vi pham pháp luật của Phó thủ trưởng CQĐT, Điều tra viên hoặc Thủ trưởng CQĐT cấp dưới trong quá trình tiến hành tố tụng do Thủ trưởng CQĐT giải quyết (Điều 481 BLTTHS).

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án gồm:
+ Khiếu nại các quyết định, hành vi tố tụng của Phó chánh án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án cùng cấp giải quyết.

+Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Phó chánh án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án cùng cấp giải quyết.

+ Khiếu nại các quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án do Chánh án Tòa án cấp trên giải quyết. Có thể có các khiếu nại như: Khiếu nại Quyết định gia hạn thời hạn xét xử; Quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; Quyết định chuyển vụ án; Quyết định giải quyết khiếu nại…

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Chánh án do Chánh án Tòa án cấp trên giải quyết.

 - Trong lĩnh vực tố tụng dân sự:
+ Khiếu nại các quyết định, hành vi của Phó Chánh án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân do Chánh án Tòa án cùng cấp giải quyết, được quy định tại từng điều luật cụ thể. Có thể có các khiếu nại như: Khiếu nại quyết định đưa vụ án ra xét xử; Khiếu nại việc vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử…

+ Khiếu nại các quyết định, hành vi của Chánh án Tòa án do Tòa án cấp trên giải quyết. Có thể có các khiếu nại như: Khiếu nại Quyết định chuyển vụ án; Quyết định giải quyết khiếu nại…

 - Trong lĩnh vực tố tụng hành chính:
 + Khiếu nại các quyết định, hành vi tố tụng của Phó chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án cùng cấp giải quyết.         

+ Khiếu nại các quyết định của Chánh án do Tòa án cấp trên giải quyết (Điều 332 Luật tố tụng hành chính).

- Trong lĩnh vực thi hành án hình sự:
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có liên quan trong quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự ở xã, phường, thị trấn. (Điều 178 Luật thi hành án hình sự năm 2019).

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. (Điều 192 Luật thi hành án hình sự năm 2019).

+ Khiếu nại Quyết định, hành vi trái pháp luật của Phó thủ trưởng, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện do Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an cấp huyện giải quyết (Điều 178 Luật thi hành án hình sự năm 2019).

+ Khiếu nại Quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện do Trưởng Công an huyện giải quyết (Điều 178  Luật thi hành án hình sự năm 2019).

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quyền quản lý của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an do Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an giải quyết (Điều 178 Luật thi hành án hình sự năm 2019).

+ Khiếu nại Quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh do Giám đốc Công an cấp tỉnh giải quyết (Điều 178 Luật thi hành án hình sự năm 2019).

- Trong lĩnh vực thi hành án dân sự:
+ Khiếu nại, tố cáo quyết định, hành vi của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện do Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện giải quyết (Điều 142, 157 Luật thi hành án dân sự).

+ Khiếu nại, tố cáo quyết định, hành vi của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; chấp hành viên thuộc quyền quản lý của Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh do Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh giải quyết (Điều 142, 157 Luật THADS).

Những quy định nêu trên giúp cho cán bộ, Kiểm sát viên làm căn cứ để tiếp nhận đơn, đề xuất lãnh đạo phân loại đơn một cách chính xác, nhằm xác định đơn khiếu nại, tố cáo nào thuộc thẩm quyền giải quyết và đơn nào thuộc trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết của Viện kiểm sát.


 

Tác giả bài viết: Huỳnh Tám

Nguồn tin: Phòng Thanh tra - Khiếu tố

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP

Thời gian đăng: 16/06/2020

lượt xem: 4510 | lượt tải:646

60/2020/NĐ-CP

Nghị định số 60/2020/NĐ-CP

Thời gian đăng: 10/06/2020

lượt xem: 3937 | lượt tải:156

Luat cong an nhan dan 2018

Luat cong an nhan dan 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4402 | lượt tải:209

LBVBMNN 2018

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Thời gian đăng: 17/06/2019

lượt xem: 3951 | lượt tải:138

Luat an ninh mang 2018

Luat an ninh mang 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4063 | lượt tải:175

Thong tu LT 01-2018

Thong tu LT 01-2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2848 | lượt tải:256

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san co

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san cong tap trung trong nganh KSND

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 3054 | lượt tải:326

09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va CNTT 2018

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 14/02/2019

lượt xem: 2310 | lượt tải:502

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2193 | lượt tải:199

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi han

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi hanh an dan su, thi hanh an hanh chinh

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2503 | lượt tải:297
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây