Thứ ba - 14/07/2020 00:19
Đồng chí Hoàng Quốc Việt với chặng đường xây dựng và phát triển
của Ngành Kiểm sát nhân dân

 
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Quốc hội, sự phối hợp của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, sự ủng hộ của nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Để có được những thành tựu đó là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của biết bao thế hệ cán bộ, công chức ngành kiểm sát nhân dân. Trong đó có những đó góp to lớn và hết sức quan trong của đồng chí Hoàng Quốc Việt ngay từ những ngày đầu thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20-LCT công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong thời gian 16 năm liền giữ cương vị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Hoàng Quốc Việt đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một đội ngũ cán bộ Kiểm sát vừa hồng, vừa chuyên, có đạo đức, phẩm chất cách mạng và chỉ đạo các hoạt động nghiệp vụ kiểm sát đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước giao cho ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời xây dựng hệ thống Viện kiểm sát nhân dân ngày càng phát triển từ Trung ương đến địa phương, góp phần tạo lập vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ quan Viện kiểm sát trong thể chế Nhà nước dân chủ cộng hòa.

 
tt bai viet 1

(Đồng chí Hoàng Quốc Việt – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đầu tiên)
 
Trong những năm trực tiếp lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân, cùng với việc xây dựng Ngành về tổ chức, đồng chí Hoàng Quốc Việt cùng với tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có những chủ trương đúng đắn, có tính định hướng quan trọng mang ý nghĩa quyết định trong việc chỉ đạo công tác kiểm sát, phục vụ tốt những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng do Đảng đề ra.

Trong công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát sát xét xử, đồng chí trực tiếp chỉ đạo, kịp thời phát hiện những sai sót để uốn nắn, góp ý khắc phục. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng chí Hoàng Quốc Việt rất chú trọng đến việc xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành và vì mục tiêu chung là đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong công tác kiểm sát giam giữ, cải tạo đồng chí chỉ đạo: “Việc cải tạo người có tội phải xuất phát từ quan điểm, đối với những phần tử phản động chống đối chế độ, hoạt động gián điệp phải nghiêm ngặt; đối với những người thường phạm, trong đó có những người do cuộc sống mà sa vào tội lỗi, thì phải tăng cường giáo dục, tạo điều kiện cho họ cải tà quy chính”. Những quan điểm nêu trên của đồng chí Hoàng Quốc Việt vừa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, vừa mang tính nhân văn, tình lý vẹn toàn.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt đã thường xuyên chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tính giai cấp, tính tiên phong và tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân. Ngay từ những năm đầu thành lập Ngành, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã xác định: “Ngành Kiểm sát chúng ta là một ngành công tác chính trị, công tác kiểm sát luôn luôn gắn liền với thực tế, với phong trào, với con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng đã vạch ra. Cho nên chúng ta phải hướng về Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ III, không ngừng nâng cao trình độ tư tưởng, trình độ nghiệp vụ”.

Đối với đồng chí Hoàng Quốc Việt, tính nhân dân trong hoạt động kiểm sát có vị trí và ý nghĩa rất quan trọng. Đồng chí thường lưu ý đối với cán bộ toàn Ngành: Cán bộ Kiểm sát cần phải đi sát cơ sở, dựa vào quần chúng để làm án và xử lý các vi phạm pháp luật, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cải tạo tác phong, tự bồi dưỡng cho mình những đức tính không thể thiếu được của người cán bộ Kiểm sát. Đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn quán triệt quan điểm vì dân cho cán bộ Kiểm sát. Đồng chí nói: “Ngành Kiểm sát của chúng ta là Viện kiểm sát của nhân dân, vì nhân dân, bảo vệ nhân dân; Chúng ta muốn xét một người tốt hay là không tốt, trước hết phải xem thái độ của anh ta đối với nhân dân, đối với người lao động như thế nào”.

Với trách nhiệm đứng đầu ngành Kiểm sát, đồng chí đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, rèn luyện ý thức tổ chức và kỷ luật, đạo đức cách mạng và tác phong làm việc cho cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: “Muốn làm tốt nhiệm vụ kiểm sát, không những chúng ra cần nắm pháp luật, mà còn phải sát tình hình thực tế để vận dụng pháp luật cho đúng. Tiêu chí đơn thuần áp dụng pháp luật một cách máy móc thì dễ thoát ly phong trào, thoát ly sản xuất. Cho nên yêu cầu đặt ra là phải nắm tình hình tư tưởng, xã hội, chính trị của nhân dân, phải đi đúng đường lối quần chúng… Chúng ta còn phải xây dựng một tác phong, một tinh thần công tác khẩn trương, phải tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc mới ảnh hưởng tốt đến các ngành khác vững bước tiến lên thuận theo quy luật của xã hội, theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt đã chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân phối hợp với các ngành, các cấp tập trung phục vụ nhiệm vụ lớn của Đảng như: Phục vụ nhiệm vụ trấn áp đối với các thế lực thù địch chống lại sự nghiệp cách mạng; phục vụ nhiệm vụ xây dựng hợp tác hoá nông nghiệp; phục vụ và hưởng ứng phong trào ba xây, ba chống. Từ kết quả của công tác kiểm sát, đồng chí Hoàng Quốc Việt chỉ đạo tổng kết và đưa ra những ý kiến đề xuất rất quan trọng với Đảng, Nhà nước. Xác định rõ trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân không chỉ phát hiện, xử lý chính xác, kịp thời, có hiệu quả mà còn phải đề xuất khắc phục cả tình trạng tiêu cực trong xã hội, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, góp phần củng cố tổ chức cơ sở Đảng.

Trong những năm chiến tranh chống Mỹ diễn ra khốc liệt, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân phải chuyển hướng nhiệm vụ của toàn Ngành sang phục vụ nhiệm vụ bảo vệ pháp luật về kinh tế, bảo vệ tài sản, bảo vệ kỷ luật tài chính, bảo vệ chính sách hậu phương quân đội, chống việc lợi dụng thời chiến để buông lỏng quản lý, góp phần vào việc đảm bảo “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” cho tiền tuyến chiến thắng. Đích thân đồng chí Hoàng Quốc Việt đã có nhiều chuyến công tác về tận nông thôn, đến các nông trường, xí nghiệp để trực tiếp nói chuyện với những người lao động và nghe các ngành, các cấp cung cấp các thông tin về tình hình chấp hành pháp luật. Đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn luôn nêu vấn đề công tác kiểm sát phải gắn với yêu cầu tăng cường hiệu lực của bộ máy Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Do vậy, Viện kiểm sát các cấp phải phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước các cấp ở địa phương, trước hết là các cơ quan bảo vệ pháp luật.

 
tt bai viet 2

Trong suốt gần 70 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 16 năm làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc nói chung và ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng. Có thể khẳng định rằng, đồng chí Hoàng Quốc Việt là người xây nền cho sự phát triển vững chắc của ngành Kiểm sát nhân dân trong 60 năm qua. Công lao của đồng chí Hoàng Quốc Việt đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận và đánh giá cao. Đồng chí là người thứ tư được tặng Huân chương Sao vàng khi còn đương chức (sau Bác Hồ, Bác Tôn và đồng chí Võ Nguyên Giáp). Đồng chí Hoàng Quốc Việt đã và sẽ mãi là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng trung kiên, mẫu mực để các thế  hệ người Việt Nam học tập, noi theo.

Là công chức trẻ đang công tác trong ngành Kiểm sát An Giang, chúng tôi luôn chủ động rèn luyện đạo đức, tác phong, phấn đấu vươn lên mỗi ngày. Phải ý thức nhắc nhở mình từng cử chỉ và hành động, từng nhiệm vụ chuyên môn được phân công, hoạt động đoàn thể… , phải với tinh thần trách nhiệm cao, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng, thực hiện “nói đi đôi với làm”, phấn đấu và cống hiến nhiều nhất cho sự phát triển và đi lên của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và ngành Kiểm sát An Giang nói riêng cũng là góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 

Tác giả bài viết: Vĩnh Tín (Sưu tầm)

Nguồn tin: Phòng Thanh tra - Khiếu tố (G)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP

Thời gian đăng: 16/06/2020

lượt xem: 4450 | lượt tải:646

60/2020/NĐ-CP

Nghị định số 60/2020/NĐ-CP

Thời gian đăng: 10/06/2020

lượt xem: 3856 | lượt tải:152

Luat cong an nhan dan 2018

Luat cong an nhan dan 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4327 | lượt tải:206

LBVBMNN 2018

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Thời gian đăng: 17/06/2019

lượt xem: 3819 | lượt tải:137

Luat an ninh mang 2018

Luat an ninh mang 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 3981 | lượt tải:175

Thong tu LT 01-2018

Thong tu LT 01-2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2759 | lượt tải:256

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san co

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san cong tap trung trong nganh KSND

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2961 | lượt tải:326

09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va CNTT 2018

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 14/02/2019

lượt xem: 2213 | lượt tải:498

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2117 | lượt tải:196

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi han

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi hanh an dan su, thi hanh an hanh chinh

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2414 | lượt tải:297
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây