Thứ tư - 21/07/2021 05:20
Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới
phát huy đoàn kết để xây dựng và phát triển
 
Trải qua 44 năm kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động vào năm 1977, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới đã xây dựng và ngày càng phát triển cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, cũng như nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất trong từng giai đoạn phát triển của xã hội.

 
cm1
 
(Truyền thống đoàn kết tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới được
xây dựng và củng cố qua nhiều thế hệ cán bộ Kiểm sát)

Cùng với tiến trình xây dựng và phát triển chung của ngành Kiểm sát nhân dân và ngành Kiểm sát An Giang, trong nhiều năm qua Tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới cùng toàn thể công chức, người lao động đơn vị luôn xác định giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, sự thống nhất trong nội bộ là một trong những nhân tố tất yếu, góp phần quan trọng vào thành quả của công tác xây dựng Ngành, xây dựng Đảng tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới.
 
cm2
 
(Đoàn kết là sức mạnh để Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới vinh dự
đón nhận Huân chương lao động của Chủ tịch Nước)

Vì thế, đoàn kết tại đơn vị được thực hiện và gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Ngành và công tác xây dựng Đảng, xem tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết, chân lý sâu sắc của Người “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” là kim chỉ nam cho việc lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.

Để xây dựng và phát triển đơn vị một cách bền vững, thông qua các cuộc họp lệ cơ quan, sinh hoạt định kỳ chi bộ, Lãnh đạo đơn vị thường xuyên chú trọng công tác sinh hoạt, tuyên truyền các nội dung liên quan đến giữ gìn và phát huy đoàn kết trong nội bộ, đặc biệt là lồng ghép thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, chú trọng công tác nêu gương rõ nét, nói đi đôi với làm trong phát huy đoàn kết, thông qua sự tiên phong, gương mẫu của Tập thể Lãnh đạo đơn vị, sự lãnh chỉ đạo sâu sát của chi bộ, từ đó từng đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động đã đoàn kết, nhất trí một lòng, không ngại khó khăn, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ trước hết thể hiện qua sự đoàn kết, thống nhất trong Tập thể Lãnh đạo đơn vị. Chính sự đoàn kết trong Tập thể Lãnh đạo là nền tảng, hạt nhân lan tỏa tinh thần xây dựng mối đoàn kết, gắn bó của mỗi cán bộ, công chức, người lao động.

Có thể nói, tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, đoàn kết nội bộ được thể hiện thông qua sự đồng thuận, thống nhất cao về ý chí của từng cá nhân trong đơn vị và phát huy vai trò trung tâm đoàn kết của Lãnh đạo Viện, cụ thể là đồng chí Viện trưởng, Bí thư chi bộ luôn đảm bảo cơ chế quản lý, điều hành phù hợp, có sự thống nhất về ý chí, hành động và mục tiêu chung; chú trọng duy trì sự phối hợp, hỗ trợ nhau giữa mỗi đảng viên, cán bộ, công chức trong các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị. Hơn nữa, Lãnh đạo đơn vị đã không ngừng hoàn thiện mình để trở thành thủ lĩnh của tổ chức, gắn kết từng cán bộ, công chức và người lao động với nhau. Thực hiện tốt việc giữ gìn và phát huy đoàn kết, Lãnh đạo Viện đã tổ chức thực hiện tốt các nguyên tắc của Ngành và của Đảng, trong đó phát huy và vận dụng có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ tại cơ quan một cách thường xuyên và hiệu quả, thông qua tổ chức thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến các vấn đề quan trọng của đơn vị như Kế hoạch công tác hàng năm; đảm bảo tính công khai, khách quan và dân chủ trong thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, quản lý tài chính,… từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tập thể đơn vị.

Chính việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị trong xây dựng Ngành và xây dựng Đảng đã mang lại nhiều kết quả minh chứng cho sự phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và Đảng giao, 44 năm xây dựng và phát triển tập thể đơn vị đã gặt hái được nhiều thành tích về Ngành và Đảng đáng tự hào, đồng thời duy trì và giữ vững nhiều năm liền các thành tích đã đạt được.

 
cm3
 
(Nhiều năm liền Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới được tặng
“Cờ thi đua của Ngành cho đơn vị dẫn đầu”)

Minh chứng cho kết quả của sự đoàn kết và không ngừng cố gắng, nỗ lực, đồng lòng từ cấp Lãnh đạo đến các cán bộ, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, vào các năm 2002 và 2007, đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng Ba” và “Huân chương lao động hạng Nhì”; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, từ năm 2017 - 2020 được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng “Cờ thi đua của Ngành cho đơn vị dẫn đầu”. Ngoài ra, được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khen thưởng qua các phong trào thi đua ngắn hạn và khen thưởng đột xuất do có thành tích trong công tác. Về Đảng, chi bộ nhiều năm liền đạt “Trong sạch, vững mạnh”, trong đó năm 2018, 2019 được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Được khen thưởng “Có thành tích thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) của Đảng” và “Có thành tích xuất sắc 08 năm thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 05/5/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,…
 
cm4
 
(Tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới phát huy đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Ngành và của Đảng giao phó)

Trong những năm tiếp theo, tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang qua 61 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân, 45 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát An Giang, cũng như những thành tích đáng tự hào của đơn vị và các thế hệ cán bộ Kiểm sát đi trước trong suốt 44 năm qua. Tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, tăng cường hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật; đề cao tính chủ động, sáng tạo của Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần phục vụ tốt yêu cầu chính trị địa phương. Nguyện chung sức, chung lòng, đoàn kết quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững thành tích trong công tác xây dựng Ngành và xây dựng Đảng, cũng như phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”. Mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 

Tác giả bài viết: VKSND huyện Chợ Mới

Nguồn tin: VKSND huyện Chợ Mới (D)

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP

Thời gian đăng: 16/06/2020

lượt xem: 4510 | lượt tải:646

60/2020/NĐ-CP

Nghị định số 60/2020/NĐ-CP

Thời gian đăng: 10/06/2020

lượt xem: 3937 | lượt tải:156

Luat cong an nhan dan 2018

Luat cong an nhan dan 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4402 | lượt tải:209

LBVBMNN 2018

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Thời gian đăng: 16/06/2019

lượt xem: 3951 | lượt tải:138

Luat an ninh mang 2018

Luat an ninh mang 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4063 | lượt tải:175

Thong tu LT 01-2018

Thong tu LT 01-2018

Thời gian đăng: 24/03/2019

lượt xem: 2848 | lượt tải:256

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san co

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san cong tap trung trong nganh KSND

Thời gian đăng: 24/03/2019

lượt xem: 3054 | lượt tải:326

09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va CNTT 2018

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 13/02/2019

lượt xem: 2310 | lượt tải:502

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 24/03/2019

lượt xem: 2193 | lượt tải:199

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi han

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi hanh an dan su, thi hanh an hanh chinh

Thời gian đăng: 24/03/2019

lượt xem: 2503 | lượt tải:297
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây