Thứ ba - 20/07/2021 14:14
Tự hào truyền thống 61 năm ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam
Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn

Vào ngày 26/7, cách đây 61 năm về trước, ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam ra đời trong không khí hân hoan, khi cuộc cách mạng đất nước ta liên tiếp giành được nhiều thắng lợi mang tính lịch sử vĩ đại, là dấu mốc quan trọng, sáng ngời trong sự nghiệp “đảm bảo pháp chế dân chủ nhân dân được tôn trọng, luật pháp được tôn trọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân được tôn trọng….bảo đảm trấn áp phản cách mạng, không để chúng lọt lưới hoành hành, bảo đảm giữ gìn trật tự an ninh, tài sản và quyền lợi chính đáng của nhân dân”.[1]
 
ct hcm

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Viện trưởng VKSND tối cao đứng hàng đầu bên trái.

Mốc son đánh dấu sự ra đời của ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam
Viện kiểm sát nhân dân là một hệ thống cơ quan nhà nước độc lập trong cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, đóng góp một phần quan trọng vào công cuộc giữ vững an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viện kiểm sát nhân dân với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đồng thời luôn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ, giám sát của Quốc hội và sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, với khẩu hiệu mà Bác hồ đã dạy đối với Ngành “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Tiền thân của ngành Kiểm sát nhân dân là cơ quan Công tố được thành lập từ năm 1946, nằm trong hệ thống Tòa án, sau đó trực thuộc Bộ Tư pháp (từ năm 1945 đến năm 1958) với chức năng thực hành quyền công tố và giám sát các hoạt động tư pháp. Đến năm 1959, cơ quan Công tố được tách ra khỏi hệ thống Tòa án, trở thành hệ thống cơ quan độc lập và trực thuộc Chính phủ, chịu sự lãnh đạo của Chính phủ và được tổ chức thành 4 cấp phù hợp với hệ thống Tòa án lúc bấy giờ. Vào đầu những năm 60 của thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới: Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhân sân ta ra sức củng cố, cải tạo xã hội chủ nghĩa và tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ở miền Nam tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Trên cơ sở Hiến pháp năm 1959, ngày 15/7/1960, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20-LCT công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đánh dấu sự ra đời của ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam.

Trải qua 61 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát thường xuyên của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan nhà nước và các tổ chức ở Trung ương và địa phương, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân đã không ngừng được củng cố, hoàn thiện và trưởng thành về mọi mặt; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đã góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo các quyền dân chủ của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

 
vt cac thoi ky
 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao qua các thời kỳ

Truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát nhân dân
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức với 10 chữ vàng mà Bác đã dạy đối với cán bộ, Kiểm sát viên Ngành kiểm sát, đó là : “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Lời dạy này của Bác Hồ là “kim chỉ nam”, là mục đích mà người cán bộ kiểm sát phải tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong suốt cuộc đời. Người yêu cầu xây dựng bộ máy tổ chức ngành Kiểm sát phải mang tính dân chủ cao, giản đơn, thiết thực, hiệu quả, trong đó quan tâm xây dựng bộ máy ở cơ sở, vùng biên giới, hải đảo. Người cán bộ Kiểm sát phải thực sự là cái “gốc” của mọi công việc, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời cán bộ, Kiểm sát viên luôn phải tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng là lực lượng tin cậy để bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Người cán bộ Kiểm sát luôn chú ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của mọi người; tin yêu và tôn trọng con người, chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của mọi người; sẵn sàng tiếp thu phê bình của mọi người và sửa chữa khuyết điểm của mình; tự mình là mực thước để xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Người cán bộ Kiểm sát cần thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên phải “từ nơi quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”.

Người cán bộ Kiểm sát luôn có tác phong làm việc tập thể, dân chủ: Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhà nước ta được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong cách làm việc tập trung dân chủ trở thành vấn đề thường xuyên trong công tác. Tác phong làm việc tập trung dân chủ đòi hỏi người cán bộ Kiểm sát phải gắn bó tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh tập thể. Tinh thần này phải thấm sâu vào suy nghĩ và hành động thường nhật của mỗi người cán bộ Kiểm sát.

Người cán bộ Kiểm sát luôn có tác phong làm việc khoa học: Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cho mình một tác phong khoa học, “một cách làm việc khoa học”. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ: Người lãnh đạo phải tỉnh táo, khách quan để đòi hỏi bộ máy và chính bản thân mình “phải sáng suốt, mới khỏi bị bọn vu vơ bao vây”. Muốn lãnh đạo đúng trước hết “phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng”. Người cán bộ Kiểm sát luôn có phong cách làm việc như Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ”; “cần phải lãnh đạo toàn diện và cụ thể”; “phải cẩn thận mà nhanh nhẹn, kịp thời, làm đến nơi đến chốn” [2]

Chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2021), cũng là dịp bản thân nói riêng và mỗi cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân nói chung có dịp ôn lại truyền thống của Ngành, để ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ tư pháp phải: “Phụng công thủ pháp, chí công, vô tư”, với cán bộ Kiểm sát phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Có như thế, ngành Kiểm sát nhân dân mới xây dựng được đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; từ đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay. Kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Ngành, chúc Ngành chúng ta đạt nhiều thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao, các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên đã và đang phục vụ, cống hiến trong ngành Kiểm sát nhân dân mạnh khỏe, bản lĩnh, trí tuệ, mưu trí, dũng cảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phụ chú: Có tham khảo một số nội dung của các bài viết:
[1] Phát biểu của đồng chí Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Hội nghị kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm và học tập Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960 của ngành Kiểm sát nhân dân diễn ra vào ngày 02/8/1960.
[2] Bài viết “Suy nghĩ về lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” của tác giả Nguyễn Huy Phượng được đăng trên trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào ngày 06/8/2008.

Tác giả bài viết: Ngọc Mến, Ảnh: sưu tầm

Nguồn tin: VKSND TP Long Xuyên (H)

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP

Thời gian đăng: 16/06/2020

lượt xem: 4534 | lượt tải:646

60/2020/NĐ-CP

Nghị định số 60/2020/NĐ-CP

Thời gian đăng: 10/06/2020

lượt xem: 3951 | lượt tải:156

Luat cong an nhan dan 2018

Luat cong an nhan dan 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4413 | lượt tải:211

LBVBMNN 2018

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Thời gian đăng: 17/06/2019

lượt xem: 3989 | lượt tải:138

Luat an ninh mang 2018

Luat an ninh mang 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4076 | lượt tải:175

Thong tu LT 01-2018

Thong tu LT 01-2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2872 | lượt tải:256

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san co

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san cong tap trung trong nganh KSND

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 3082 | lượt tải:327

09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va CNTT 2018

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 14/02/2019

lượt xem: 2332 | lượt tải:505

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2208 | lượt tải:199

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi han

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi hanh an dan su, thi hanh an hanh chinh

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2525 | lượt tải:297
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây