Thứ năm - 22/07/2021 09:35
Đảng viên, công chức, người lao động
Viện KSND huyện Phú Tân học tập và làm theo Bác

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm lý luận chính trị toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của Nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã khẳng định “Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho hành động” (trích Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư, về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới).

Ngày 07/3/2006, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW, về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, một lần nữa tiếp tục khẳng định: Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Sau hơn 04 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, Bộ Chính trị nhận định: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta (Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Với ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Bộ Chính trị khẳng định qua các kỳ Đại hội. Vì vậy, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó có quán triệt một số nội dung cơ bản như: (1) Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. (2) Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong ngành Kiểm sát nhân dân, hằng năm, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều có phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ là: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 - 2020).

 
thi1
 
(Tập thể cơ quan VKSND huyện Phú Tân)

Để thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ngành, hằng năm, Chi bộ phối hợp cùng với Viện kiểm sát nhân dân huyện, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động. Trong đó, phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện chọn các xã nằm trong lộ trình thực hiện mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới” để làm điểm, trực tiếp giúp đỡ, ủng hộ địa phương xây dựng các tiêu chí, nhất là tiêu chí 19.2 (Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước). Bên cạnh đó, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện còn thực hiện đăng ký phần việc “Làm theo gương Bác” như vận động đảng viên, công chức, người lao động đóng góp từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng/tháng, để gây quỹ ủng hộ phương tiện (xe đạp) và Thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học trên địa bàn các xã thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Sau thời gian phát động và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua 05 năm (từ năm 2016 đến năm 2020), Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân đã thực hiện được những phần việc, cụ thể như sau:

(1) Viện kiểm sát đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức được nhiều phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử lưu động trên địa bàn các xã nông thôn mới để vừa răn đe người phạm tội, vừa giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân để nhằm giúp đỡ địa phương thực hiện tốt tiêu chí 19.2.

 
thi2
 
(Phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm)

(2) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã Phú Lâm, Hiệp Xương, Phú Hưng, Bình Thạnh Đông và Phú Thạnh tổ chức trao tặng 10 xe đạp (tổng trị giá 15.000.000 đồng cho 10 em học sinh để làm phương tiện đến lớp; tặng 06 Thẻ bảo hiểm y tế (tổng trị giá 3.390.000 đồng) cho 06 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã Phú Xuân và Phú Long. Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã chọn xã Phú Thọ là xã thực hiện lộ trình xây dựng xã nông thôn mới năm 2021 để trao tặng 02 xe đạp cho 02 học sinh nghèo vào dịp Khai giảng năm học 2021 - 2022.
 
thi3
 
(Trao xe đạp cho học sinh nghèo)

(3) Ngoài ra, để tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cùng địa phương thực hiện chính sách “An sinh xã hội”, tạo điều kiện cho hộ nghèo có mái ấm, nhằm an cư lạc nghiệp, nhất là địa bàn xã Phú Thọ được chọn thực hiện lộ trình xây dựng xã “Nông thôn mới” trong năm 2021. Trên cơ sở đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và chính quyền địa phương xã Phú Thọ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân đã báo cáo và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thống nhất hỗ trợ số tiền 50.000.000 đồng để chính quyền địa phương xây dựng 01 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo” cho hộ ông Lê Văn Mãnh, sinh năm 1947, ngụ ấp Phú Mỹ Thượng, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân (là gia đình thuộc hộ nghèo) cần được hỗ trợ trên địa bàn. Sau thời gian thi công, căn nhà đã hoàn thành. Vào ngày 10/6/2021, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với địa phương làm Lễ bàn giao căn nhà cho hộ gia đình ông Lê Văn Mãnh.
 
thi4
 
(Lễ bàn giao nhà cho hộ ông Lê Văn Mãnh)

Bằng những việc làm thiết thực của đảng viên, công chức, người lao động trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư tuy không lớn nhưng đã thật sự tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân nói chung và trong nội bộ đảng viên, công chức, người lao động cơ quan nói riêng. Qua đó, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiều năm liền (từ năm 2016 đến năm 2020), Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen, do có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nôn thôn mới”; Chi bộ được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Phú Tân tặng Giấy khen cho tập thể, do có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2017 đến năm 2020; Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát được Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tặng Bằng khen, do có thánh tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI NHẬN THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 
thi5

(Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)
 
thi6

(Bằng khen của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang)
 
thi7
 
(Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân)

 

Tác giả bài viết: Cẩm Thi

Nguồn tin: VKSND huyện Phú Tân (G)

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP

Thời gian đăng: 16/06/2020

lượt xem: 4534 | lượt tải:646

60/2020/NĐ-CP

Nghị định số 60/2020/NĐ-CP

Thời gian đăng: 10/06/2020

lượt xem: 3951 | lượt tải:156

Luat cong an nhan dan 2018

Luat cong an nhan dan 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4413 | lượt tải:211

LBVBMNN 2018

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Thời gian đăng: 17/06/2019

lượt xem: 3989 | lượt tải:138

Luat an ninh mang 2018

Luat an ninh mang 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4076 | lượt tải:175

Thong tu LT 01-2018

Thong tu LT 01-2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2872 | lượt tải:256

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san co

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san cong tap trung trong nganh KSND

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 3082 | lượt tải:327

09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va CNTT 2018

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 14/02/2019

lượt xem: 2332 | lượt tải:505

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2208 | lượt tải:199

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi han

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi hanh an dan su, thi hanh an hanh chinh

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2525 | lượt tải:297
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây