Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

http://vks.angiang.gov.vn


“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ công tác trong năm 2020.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá; là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
gắn với nhiệm vụ công tác trong năm 2020
 
ptt chi bo 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá; là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Để việc học tập chuyên đề năm 2020 đạt kết quả thiết thực, cán bộ, đảng viên cần tập trung theo dõi, nghiên cứu trước các nội dung của chuyên đề trên báo, tạp chí… để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.  Đồng thời, cán bộ, đảng viên cần sưu tầm các videos clip do GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung các chuyên đề về Bác, giúp cán bộ, đảng viên rút ra được những bài học, những giá trị chân lý quý báu.

Một trong những vấn đề trọng tâm của chuyên đề 2020 là: Đối với cán bộ, đảng viên, cần học và làm theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tập hợp, đoàn kết toàn dân. Chú ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chăm lo đời sống của Nhân dân. Tin vào dân, tôn trọng dân, lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, sẵn sàng tiếp thu ý kiến dân phê bình và kịp thời sửa chữa những khuyết điểm, thiếu sót. Đồng thời không ngừng học hỏi kinh nghiệm của Nhân dân. Biết biến quyết tâm của Đảng, Nhà nước thành quyết tâm của Nhân dân. Đối với toàn thể nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào ta ai cũng cần có phong cách thân ái, khoan hồng độ lượng, thương yêu lẫn nhau, mới đoàn kết được toàn dân tộc.

Với các tôn giáo, phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào ta không phân biệt tôn giáo, hãy làm theo gương của các bậc sáng lập Đạo mà đoàn kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến, giữ gìn non sông Tổ quốc, mà cũng là để giữ gìn quyền tôn giáo tự do. Bác cũng khẳng định đạo đức tôn giáo có giá trị nhân văn, phù hợp với đạo đức của xã hội. Đối với đồng bào các dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Các dân tộc đều bình đẳng và phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em”. Ngày nay, chế độ ta là chế độ dân chủ, đồng bào tất cả các dân tộc đều cần có phong cách làm việc của người chủ nước nhà.

Qua học tập, từng cá nhân liên hệ với bản thân về những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của những năm trước để tập trung khắc phục trong năm 2020, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; gắn với trách nhiệm nêu gương; gắn với việc xây dựng hình ảnh người cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên là tập trung xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Mỗi đảng viên chọn một số nội dung cụ thể theo chuyên môn gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện.
                                              


 

Tác giả bài viết: Huỳnh Tám

Nguồn tin: Chi bộ Khối Văn phòng (Q)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây