Thứ năm - 14/03/2019 07:46
Trao đổi về hoàn thiện trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát An Giang
 
Trang thông tin điện tử (trang Website) của ngành Kiểm sát An Giang được triển khai thực hiện cách nay đã hơn 05 năm. Thực chất đây là trang thông tin phục vụ cho việc cung cấp và trao đổi thông tin trên môi trường Internet, mang đậm tính chuyên ngành Kiểm sát.

Trang thông tin phục vụ chủ yếu cho công tác tổng hợp, nghiên cứu, học tập, giới thiệu, trao đổi, hướng dẫn, rút kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên, Chuyên viên trong ngành Kiểm sát. Đồng thời, đây là một trang báo nhằm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong Nhân dân; góp phần cùng cả nước đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm. Để thực hiện tốt các mục tiêu vừa nêu, thời gian qua hoạt động của trang tin điện tử của ngành Kiểm sát An Giang luôn tuân thủ thống nhất một số vấn đề sau:

I-Vấn đề về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử:
1-Thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Ban biên tập.
Ban biên tập bao gồm các thành phần: Trưởng Ban biên tập là lãnh đạo Viện, Phó Ban biên tập cùng các thành viên là đại diện các phòng chuyên môn nghiệp vụ và một số chuyên viên giúp việc về biên tập cũng như thao tác kỹ thuật đăng tin, bài. Trong đó, Phó Ban biên tập là một cán bộ có kinh nghiệm chuyên sâu đã từng thực hiện công tác kiểm sát lâu năm trong thực tiễn, có kỹ năng tổng hợp chung và hoàn chỉnh tin, bài.

2-Thứ hai là nguyên tắc hoạt động của Ban biên tập.
- Đối với những tin, bài chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ: Sau khi nhận tin, bài của các phòng nghiệp vụ Viện tỉnh và của các đơn vị cấp huyện gửi về, Ban biên tập phân công 01 thành viên chuyên trách tổng hợp, chỉnh sửa tin, bài về nội dung, hình thức rồi gửi tin, bài cho Phó Ban biên tập duyệt lần đầu và khi duyệt xong gửi các thành viên có chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến tin, bài xem có ý kiến tham khảo. Sau đó thành viên chuyên trách tiếp thu bổ sung hoàn chỉnh nội dung tin, bài rồi thông qua ý kiến thống nhất cuối cùng của Trưởng Ban biên tập. Lúc này, các chuyên viên giúp việc đảm nhiệm nhận đăng tin, bài lên trang web.

- Đối với những tin, bài phản ánh những hoạt động thường xuyên của Ngành hoặc sự kiện có liên quan và nổi bật khác: Phó Ban biên tập chịu trách nhiệm hoàn chỉnh tin, bài rồi thông qua ý kiến thống nhất cuối cùng của Trưởng Ban biên tập và đăng lên trang web.

Trong quá trình chỉnh sửa nội dung tin, bài các nơi gửi về, Ban biên tập có thể tham khảo ý kiến đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị có liên quan đến nội dung của tin, bài. Mặc dù tin, bài đã được đăng, song thông qua ý kiến xác đáng của nội bộ cũng như công luận, khi cần thiết Trưởng Ban biên tập vẫn có thể bổ sung, chỉnh sửa, đính chính hoặc báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh chỉ đạo gỡ tin bài khỏi trang tin nếu có sai sót. 

- Riêng ở cấp huyện, phòng chuyên môn nghiệp vụ trước khi gửi đăng trang tin điện tử tin, bài viết phải thông qua Lãnh đạo duyệt và ít nhất mỗi tháng phải viết được 01 tin, bài.

- Ban biên tập luôn ủng hộ các đơn vị, phòng nghiệp vụ cũng như các cộng tác viên mỗi khi gửi tin, bài đến trang tin điện tử. Mỗi tin, bài được duyệt đăng, cộng tác viên sẽ nhận được tiền nhuận bút.

II-Vấn đề hình thức và nội dung trang thông tin điện tử.
Trong thời gian qua, trang thông tin điện tử vận hành có chất lượng và hiệu quả ngày càng tốt hơn là do người viết và Ban biên tập duyệt tin, bài luôn tuân thủ nhất quán chung về việc xây dựng hình thức và nội dung tin, bài với những đặc thù, đặc tính vốn có của trang tin chuyên ngành bao gồm tính chuyên ngành kiểm sát, tính văn hóa pháp lý, tính bảo mật, tính phổ cập pháp luật, tính quần chúng và tính thẩm mỹ.

Trong đó luôn chú ý phân biệt nội dung tin tức khác với nội dung bài viết. Tin tức chỉ nêu và chứng minh những sự kiện là chính, còn đánh giá, phân tích, giải thích, bình luận là phụ (tin tức Hội nghị, Hội thao). Ngược lại, bài viết thì đánh giá, phân tích, giải thích, bình luận một sự kiện cũng như một vấn đề là chủ yếu và chứng minh là thứ yếu (bài viết trao đổi nghiệp vụ).

1-Về tính chuyên ngành:
Tin, bài nói chung phải phản ánh cho được một cách khái quát, cơ bản từng hoạt động của ngành Kiểm sát thông qua các khâu công tác nghiệp vụ với chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đó nêu thành tích điển hình của cơ quan, tập thể, cá nhân để nhân rộng học tập, thi đua, đoàn kết cùng nỗ lực phấn đấu góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung là chủ yếu. Còn tồn tại, hạn chế không cần liệt kê cụ thể chỉ nêu hiện tượng phổ biến chung là được hoặc không nêu hạn chế cũng được (vì thông qua ưu điểm sẽ ít nhiều biết hạn chế trong các chỉ tiêu còn lại, tránh hiện tượng gây mặc cảm). 

Chủ yếu tin, bài về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, phòng nghiệp cũng như chọn lọc sự kiện nổi bật khác có liên quan đến Ngành, trong và ngoài nước về mọi mặt. 

2-Về tính văn hóa pháp lý:
- Văn phong trang nhã, đúng ngữ pháp của tin, bài luôn gắn liền với các từ ngữ văn bản pháp lý quy định. Song luôn chú ý không được cứng nhắc trích cứu một đoạn dài hay toàn bộ nội dung văn bản pháp lý đó vào tin tức, bài viết mà bằng một vài nét cập nhật những điểm chính giữa nội dung tin tức sự kiện với căn cứ pháp lý thật cần thiết vừa chứa đựng đầy đủ được thông tin của tin, bài muốn truyền tải, lại vừa đảm bảo được cơ sở, từ ngữ chuẩn mực của pháp luật và văn minh, lịch sự; đồng thời mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc.

- Đây là tiếng nói chung, đồng thời là vũ khí sắc bén trên mặt trận pháp lý của toàn ngành Kiểm sát. Song phải đảm bảo sự đồng thuận của nội bộ Ngành, sự nhất trí cao của các cơ quan ban ngành có liên quan; sự đồng tình rộng rãi của công luận về hình thức cũng như nội dung của tin, bài.

3-Về tính bảo mật của tin, bài:
- Khi đăng tin, bài mục đích là đưa tin tức, sự kiện nổi bật về hoạt động Ngành, song tuyệt đối phải đảm bảo bí mật chuyên môn nghiệp vụ, uy tín, quyền lợi chung trong toàn xã hội theo quy định của pháp luật.

- Chú ý không  nêu quá cụ thể, chi tiết về các quy trình, thao tác, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn của Ngành (tuyệt đối không nên viết chuyên sâu, chứng minh đến mức như ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm nội bộ).

- Nhất là không nêu lên phương pháp thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ và nguồn chứng cứ quá chi tiết, cụ thể trong vụ việc có thể ảnh hưởng đến quá trình đang giải quyết của cơ quan chức năng hoặc vô hình chung chỉ đường cho đối tượng che giấu hành vi của mình. Bên cạnh đó có trường hợp cũng không nên nêu quá rõ ràng họ tên, địa chỉ của đối tượng cần đưa tin (lẽ ra phải cân nhắc thay đổi để đảm bảo bí mật đời tư và cuộc sống bình thường trong xã hội) hoặc khoét quá sâu cũng như thổi phồng tin tức sự kiện.

4-Về tính phổ cập pháp luật và tính quần chúng:
- Sinh thời Bác Hồ kính yêu đã dạy người làm báo: Viết cho ai? Viết để làm gì? Cách viết như thế nào? Viết rồi phải thế nào?

- Thực hiện theo lời dạy của Bác, vấn đề đặt ra là trang tin của Ngành chúng ta đưa tin không những để dành cho cán bộ, Kiểm sát viên, Chuyên viên xem, nghiên cứu mà còn truyền tải đến quần chúng nhân dân từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và có thể vượt xa hơn là kiều bào cũng như công luận trên thế giới mỗi khi quan tâm đến hoạt động của Ngành.

- Do vậy, nội dung tin, bài phải thật sự dễ hiểu, thật sự gần gũi với đời thường, có sự thu hút cao và luôn lắng nghe, tiếp thu đúng mực sự phản hồi của công luận. Đồng thời đối với xã hội mục đích duy nhất đăng tin, bài là để phục vụ thật tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật rộng rãi; nâng cao sức chiến đấu trên mặt trận pháp lý về phòng, chống vi phạm và tội phạm.

5-Về tính thẩm mỹ đối với hình thức và nội dung tin, bài:
- Ngoài việc phải đảm bảo theo tính chuyên ngành Kiểm sát còn phải làm cho trang tin đẹp cả về hình thức lẫn nội dung, nhưng không thể tách rời sự uy nghiêm, trang trọng đúng nghĩa.
+ Hình thức có bố cục chặt chẽ theo hướng liệt kê hay quy nạp sự kiện.
+ Nội dung ngắn gọn, súc tích, đầy đủ, hợp lý.
+ Hình ảnh phụ họa tin tức sự kiện phải trang nghiêm, phù hợp, hài hòa với nội dung tin tức sự kiện kể cả tư cách, tác phong của cán bộ, Kiểm sát viên, Chuyên viên cũng như cán bộ các cơ quan ban ngành có liên quan cho đến sự tôn trọng pháp luật của những người khác tham gia trong từng quang cảnh sự kiện.

 -Tránh trường hợp chỉ quảng bá, tôn vinh hình ảnh của ngành Kiểm sát trong khi đã và đang phối hợp cùng hoạt động, cùng tác nghiệp với các cơ quan ban ngành khác hoặc những người có liên quan đến sự kiện.

- Đẹp cả về hình thức và nội dung tin, bài vẫn chưa đủ mà còn phải từng bước làm cho giao diện của trang tin điện tử thật sự đẹp đúng nghĩa về màu sắc, rõ nét khung hình, cỡ chữ dễ đọc và sắp xếp chuyên mục thuận tiện cho việc tra cứu. Tin, bài phải chuyên nghiệp hơn, đa dạng, phong phú, sinh động hơn.

- Để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, nắm bắt kịp thời tin tức sự kiện, hiện tại trang tin hoạt động trong giờ làm việc (cả buổi trưa), Ban biên tập tham mưu theo hướng từng bước trang tin điện tử sẽ hoạt động thường xuyên hàng ngày làm việc (24/24 giờ).

Trên đây là một số ý kiến trao đổi nhằm hoàn thiện trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát An Giang trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Phòng TKTP & CNTT

Nguồn tin: Phòng TKTP & CNTT

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP

Thời gian đăng: 16/06/2020

lượt xem: 4534 | lượt tải:646

60/2020/NĐ-CP

Nghị định số 60/2020/NĐ-CP

Thời gian đăng: 10/06/2020

lượt xem: 3951 | lượt tải:156

Luat cong an nhan dan 2018

Luat cong an nhan dan 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4412 | lượt tải:211

LBVBMNN 2018

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Thời gian đăng: 17/06/2019

lượt xem: 3988 | lượt tải:138

Luat an ninh mang 2018

Luat an ninh mang 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4076 | lượt tải:175

Thong tu LT 01-2018

Thong tu LT 01-2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2872 | lượt tải:256

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san co

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san cong tap trung trong nganh KSND

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 3082 | lượt tải:327

09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va CNTT 2018

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 14/02/2019

lượt xem: 2332 | lượt tải:505

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2208 | lượt tải:199

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi han

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi hanh an dan su, thi hanh an hanh chinh

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2525 | lượt tải:297
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây